TH EN
สมโภชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.6.2017
Share :

งานสมโภชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในวันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.45 น. บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนงานสมโภชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดโดยภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ทั้งหมด 8 สถาบันเข้าร่วมงาน อาทิเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น

ภายในงานมีการจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง อนาคตอาหารและโภชนาการ ประเทศไทย 4.0 โดย ทพ.อาคม ประดิษฐ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เป็นผู้บรรยาย

โดยฟาร์มเฮ้าส์ ได้นำผลิตภัณฑ์ขนมปังสอดไส้ เช่น ไก่หยองน้ำพริกเผา หมูหยองมายองเนส คัสตาร์ดทุเรียน เผือก สังขยา และถั่วแดง จำนวน 300 ชิ้น แจกให้กับผู้เข้าร่วมงาน