TH EN
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561
27.4.2018
Share :

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560 บริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ ฟาร์มเฮ้าส์ จัดการประชุมพบผู้ถือหุ้น เพื่อนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทตลอดปี 2560 

ณ ห้องประชุมชั้น 6 โรงงานบางชัน โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมอย่างคับคั่ง