TH EN
ร่วมงาน
บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด มหาชน
Share :
เจ้าหน้าที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์(กราฟฟิคฯ)
สำนักงาน ประกาศวันที่ 12 พฤษภาคม 2560
รายละเอียด

รายละเอียดงาน                    
 -  ออกแบบซองบรรจุภัณฑ์ ฉลากฟิล์ม และบรรจุภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทฯ                
  - ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาด                    
  - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย                    
                    
คุณสมบัติ                    
  - เพศ  ชาย / หญิง                    
  - อายุ  23 - 35 ปี                    
  - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  สาขา  ออกแบบบรรจุภัณฑ์  นิเทศศิลป์  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง        
  - สามารถใช้โปรแกรม  Adobe IIIustrator  Photoshop  Premiere Pro  ได้อย่างดีเยี่ยม        
  - มีทักษะในการถ่ายภาพงานพิธีการต่างๆ                    
  - ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากสายการบังคับบัญชา                    
  - มีความขยัน  อดทน  ตรงต่อเวลา


HR 02-209-3000 ต่อ 3202-3208