• ข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35
 • คลิกที่นี่ เพื่อส่งคำถาม
 • กฎบัตร และจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องบรรจุเป็นวาระการประชุม
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • Opportunity Day
 • รายงานประจำปี
 • ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 • แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
 • งบการเงิน
 • แจ้งข่าวตลาดหลักทรัพย์
 • ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
  คุณเพชรรัตน์ อนันตวิชัย
  โทร 0-2209-3098
  อีเมล์ petcharat.ana@pbplc.co.th