• โปรแกรมเมอร์ (1 อัตรา)

  - เพศชาย/หญิง
  - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  - มีความสามารถในด้าน Visual Basic.NET, Oracle Developer, ฐานข้อมูล Oracle SQL Commands

  เจ้าหน้าที่ System Engineer

  - เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
  - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  - มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
  - มีประสบการณ์ด้าน AIX และ Database Oracle , Linux จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย 10 อัตรา

  - เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
  - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  - หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  - มีความคล่องแคล่ว สื่อสารชัดเจน
  - สามารถใช้คอมพิวเตอร์
  Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

  พนักงานขายประจำห้าง (PC.) 10 อัตรา

  - เพศหญิง อายุ 18-27 ปี
  - วุฒิการศึกษา ระดับ ม.3 หรือ ปวช.ขึ้นไป
  - บุคลิกดี มีความคล่องแคล่ว ขยันและอดทน
  - หามีประสบการด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • พนักงานส่งสินค้า 20 อัตรา

  - เพศชาย อายุ 18-27 ปี
  - วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
  - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

  พนักงานตรวจรับสินค้า 30 อัตรา

  - เพศชาย อายุ 18-30 ปี
  - วุฒิการศึกษา ระดับ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
  - สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

 • พนักงานขับรถ 80 อัตรา

  - เพศชาย อายุ 21-35 ปี
  - วุฒิการศึกษาระดับ ป.6 ขึ้นไป
  - ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  - มีใบขับขี่ชนิดที่ 2 ขึ้นไป

  พนักงานขาย 80 อัตรา

  - เพศชาย อายุ 21-30 ปี
  - วุฒิการศึกษา ระดับ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
  - ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  - บุคลิกดี มีความคล่องแคล่ว ขยันและอดทน
  - หากมีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา ด่วน

  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ บริหารงานบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   มีประสบการณ์ด้านการบันทึกใบลา, บันทึกเวลา, คิด O.T.เบี้ยเลี้ยง 1 ปีขึ้นไป และมีความรู้ด้าน

      กฎหมายแรงงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

   สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word , Excel , Power Point ได้เป็นอย่างดี

  เจ้าหน้าที่บัญชีระบบขาย 1 อัตรา ด่วน

  เพศหญิง อายุ 23- 25 ปี
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
  มีประสบการณ์ ด้านงานบัญชีระบบขาย การเงิน และ สามารถทำสต๊อกได้
  สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 

 • เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (ADMIN) 1 อัตรา ด่วน

  เพศหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา ป.ว.ส.-ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ด้านการดูแล Stock อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รับแจ้ง ติดตาม การแก้ไขงานด้านคอมพิวเตอร์ 1 ปี ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี

  เจ้าหน้าที่กำกับดูแลกิจการ 1 อัตรา ด่วน

  เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 30 ปี
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
  มีประสบการณ์ มีความรู้ด้าน CSR และจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 1 - 3 ปีขึ้นไป
  มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา

  เพศชาย / หญิง อายุ 25 - 40 ปี
  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี สาขาบริหารการจัดการ การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 3 ปีขึ้นไป
  หากมีประสบการณ์ ด้านการประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  เจ้าหน้าที่การตลาด (PR & Event) 1 อัตรา ด่วน

  ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา นิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ด้านการตลาด, การประชาสัมพันธ์, การส่งเสริมการตลาด อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
  มีความสามรถด้านภาษาอังกฤษ และด้าน Microsoft Office เป็นอย่างดี

 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1 อัตรา (Japanese Speaking) ด่วน

  • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
  สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการด้านจัดซื้อและเคยติดต่องานกับประเทศญี่ปุ่น 2 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง