TH EN
     
    การให้ความรู้ด้านฉลากโภชนาการ (Nutrition Facts)
    25.2.2010
    Share :

    บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตขนมปังรายแรกของประเทศไทยที่ระบุวันผลิตและวันหมดอายุ รวมถึงตารางข้อมูลโภชนาการบนฉลากสินค้า ซึ่งการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อผู้บริโภคโดยถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิตอีกด้วย