TH EN
TO BE NUMBER ONE
3.3.2020
Share :

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชกัยญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นประธานโครงหาร TO BE NUMBER ONE  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ทรงพระราชทานเสด็จเยี่ยมสมาชิก เเละติดตามผลงานของโครงการ โดยมีการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างกระเเสความเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 4,500 คน ครั้งนี้ฟาร์มเฮ้าส์ได้ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์โดรายากิ คละรสชาติ จำนวน 2,000 ชิ้น ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย