Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์



ฟาร์มเฮ้าส์ ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Date : 08.02.2021

 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. ครั้งนี้ฟาร์มเฮ้าส์ได้ตระหนักถึงความสำคัญถึงการเปลี่ยนเเปลงเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 จึงได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยในการวิจัยเเละพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของบริษัทเองในหลาย ๆ โครงการ เช่น การพัฒนาตู้หยอดเหรียญอัติโนมัติที่ใช้เทคโนโลยี IOT (ไอโอที), การใช้ Simulation Software ในการออกเเบบเเละวิเคราะห์ความเเข็งเเรงของตระกร้าใส่สินค้า เเละการออกเเบบเเม่พิมพ์ที่ใช้วัสดุเคลือบสมัยใหม่ มีการประเมินความพร้อใด้านอุตสาหกรรม4.0 โดยมหาวิทยาลัยร่วมมือกับ บริษัท SCG เเละสถาบันวิจัย ฟรานโฮเฟอร์ ประเทศเยอรมัน ซึ่งการประเมินทำให้ทราบถึง Technology Gap ในการพัฒนาระบบในโรงงาน

 

 

ทั้งนี้บริษัทจึงสานต่อความร่วมมือทางสิชาการในครั้งนี้เพื่อเป็นผลประโยชน์เเก่ทั้งสองฝ่าย ในการร่วมมือเพื่อรับการเปลี่ยนเเปลงของเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


ฟาร์มเฮ้าส์ ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Date : 08.02.2021

 

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. ครั้งนี้ฟาร์มเฮ้าส์ได้ตระหนักถึงความสำคัญถึงการเปลี่ยนเเปลงเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 จึงได้ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยในการวิจัยเเละพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของบริษัทเองในหลาย ๆ โครงการ เช่น การพัฒนาตู้หยอดเหรียญอัติโนมัติที่ใช้เทคโนโลยี IOT (ไอโอที), การใช้ Simulation Software ในการออกเเบบเเละวิเคราะห์ความเเข็งเเรงของตระกร้าใส่สินค้า เเละการออกเเบบเเม่พิมพ์ที่ใช้วัสดุเคลือบสมัยใหม่ มีการประเมินความพร้อใด้านอุตสาหกรรม4.0 โดยมหาวิทยาลัยร่วมมือกับ บริษัท SCG เเละสถาบันวิจัย ฟรานโฮเฟอร์ ประเทศเยอรมัน ซึ่งการประเมินทำให้ทราบถึง Technology Gap ในการพัฒนาระบบในโรงงาน

 

 

ทั้งนี้บริษัทจึงสานต่อความร่วมมือทางสิชาการในครั้งนี้เพื่อเป็นผลประโยชน์เเก่ทั้งสองฝ่าย ในการร่วมมือเพื่อรับการเปลี่ยนเเปลงของเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

© President Bakery Public Company Limited
© President Bakery Public Company Limited