ฟาร์มเฮ้าส์หอมกรุ่นจากเตาทุกวัน เรายึดมั่นในความปลอดภัย, สดใหม่, และความสะอาด
เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ดีที่สุด

PHILOSOPHY

บริษัทฯ มีความตั้งใจในการรักษาความเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายขนมปัง และเบเกอรี่ อื่นๆ ในลักษณะค้าส่งที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสม่ำเสมอ รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา สินค้าใหม่เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น เป็นการขยายตลาดไปยังกลุ่มผู้บริโภค ใหม่ๆ รวมทั้งพัฒนาสินค้าเดิมให้มีมูลค่าเพิ่มให้สามารถตอบสนองความต้องการและพฤติกรรม ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา


INVESTOR

ข้อมูลองค์กร, รายงานประจำปี-งบการเงิน, ข่าวสารสำหรับนักลงทุน, หลักกำกับกิจการที่ดี, การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี, ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

BUSINESS &
EXPORT

บริษัทมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีความพร้อมในการส่งออกสินค้าประเภทแช่แข็งไปยังต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก, ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง, ธุรกิจฟาสต์ฟู้ด และร้านอาหาร ภัตตาคาร

ฟาร์มเฮ้าส์หอมกรุ่นจากเตาทุกวัน เรายึดมั่นในความปลอดภัย, สดใหม่, และความสะอาด
เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่ดีที่สุด

PHILOSOPHY

บริษัทฯ มีความตั้งใจในการรักษาความเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายขนมปัง และเบเกอรี่ อื่นๆ ในลักษณะค้าส่งที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสม่ำเสมอ รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา สินค้าใหม่เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น เป็นการขยายตลาดไปยังกลุ่มผู้บริโภค ใหม่ๆ รวมทั้งพัฒนาสินค้าเดิมให้มีมูลค่าเพิ่มให้สามารถตอบสนองความต้องการและพฤติกรรม ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

INVESTOR

ข้อมูลองค์กร, รายงานประจำปี-งบการเงิน, ข่าวสารสำหรับนักลงทุน, หลักกำกับกิจการที่ดี, การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี, ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

BUSINESS &
EXPORT

บริษัทมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีความพร้อมในการส่งออกสินค้าประเภทแช่แข็งไปยังต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจเบเกอรี่ค้าปลีก, ธุรกิจเบเกอรี่ค้าส่ง, ธุรกิจฟาสต์ฟู้ด และร้านอาหาร ภัตตาคาร

© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)