บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่

121/84-85 อาคารชุด อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 29, ถ.รัชดาภิเษก
แขวงดินแดง, เขตดินแดง, กรุงเทพฯ 10400ฟอร์มแสดงความคิดเห็น
ท่านสามารถสอบถามข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริต รวมทั้งความคิดเห็นที่มีต่อบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ทางบริษัทยินดีรับฟังทุกๆ คำแนะนำ จากท่าน โดยท่านสามารถติดต่อผ่าน E-mail, จดหมาย, โทรศัพท์หรือ กรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)