Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์การให้ความรู้ด้านฉลากโภชนาการ (Nutrition Facts)

Date : 25.02.2010

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตขนมปังรายแรกของประเทศไทยที่ระบุวันผลิตและวันหมดอายุ รวมถึงตารางข้อมูลโภชนาการบนฉลากสินค้า ซึ่งการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อผู้บริโภคโดยถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิตอีกด้วย


การให้ความรู้ด้านฉลากโภชนาการ (Nutrition Facts)

Date : 25.02.2010

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตขนมปังรายแรกของประเทศไทยที่ระบุวันผลิตและวันหมดอายุ รวมถึงตารางข้อมูลโภชนาการบนฉลากสินค้า ซึ่งการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อผู้บริโภคโดยถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิตอีกด้วย

© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)