Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์การใช้ก๊าซ NVG ในโรงงาน และการขนส่งโรงงานและรถขนส่งของทางบริษัทฯ

Date : 25.02.2010

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของพลังงาน มีการใช้ ก๊าซ NVG (Natural Gas Vehicles) ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดปลอดภัย มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมลภาวะน้อยกว่าน้ำมัน เพราะเป็นพลังงานที่เผาไหม้สมบูรณ์ รถที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ มีระดับการปล่อยสารพิษต่ำกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้เบนซินและดีเซล โดยเฉพาะคาร์บอนมอนอกไซด์ และไนโตรเจนออกไซด์ และไม่มีฝุ่นละอองปล่อยออกมาเลย ทำให้สภาพแวดล้อมของโลกเราดีขึ้น ช่วยลดเป็นพลังงานที่มีอยู่ในประเทศ ทำให้มีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ และยังเป็นการช่วยชาติประหยัดงบประมาณในการนำเข้าน้ำมันอีกด้วย


การใช้ก๊าซ NVG ในโรงงาน และการขนส่งโรงงานและรถขนส่งของทางบริษัทฯ

Date : 25.02.2010

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของพลังงาน มีการใช้ ก๊าซ NVG (Natural Gas Vehicles) ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดปลอดภัย มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมลภาวะน้อยกว่าน้ำมัน เพราะเป็นพลังงานที่เผาไหม้สมบูรณ์ รถที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ มีระดับการปล่อยสารพิษต่ำกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้เบนซินและดีเซล โดยเฉพาะคาร์บอนมอนอกไซด์ และไนโตรเจนออกไซด์ และไม่มีฝุ่นละอองปล่อยออกมาเลย ทำให้สภาพแวดล้อมของโลกเราดีขึ้น ช่วยลดเป็นพลังงานที่มีอยู่ในประเทศ ทำให้มีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ และยังเป็นการช่วยชาติประหยัดงบประมาณในการนำเข้าน้ำมันอีกด้วย

© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)