Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ร่วมสนับสนุนการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 6/2557 ระดับอุดมศึกษา

Date : 26.10.2014

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6 ระดับอุดมศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 26 ต.ค.57 ณ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์


ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ร่วมสนับสนุนการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 6/2557 ระดับอุดมศึกษา

Date : 26.10.2014

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6 ระดับอุดมศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 26 ต.ค.57 ณ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์

© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)