Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

Date : 08.02.2021

 

 


เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

Date : 08.02.2021

 

 

© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)