Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์CSR Farmhouse Cooking on Tour ครั้งที่ 2/2558

Date : 30.04.2015

CSR Farmhouse Cooking on Tour ครั้งที่ 2/2558

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน ณ ที่ทำการชุมชนสยามพัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กับโรงงานของบริษัทฯ ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนได้เรียนรู้วิธีการถึงการประกอบแซนด์วิชที่ได้รับคุณค่าทางสารอาหารครบถ้วน กิจกรรมนี้เป็นการสอนทำแซนด์วิช เช่น แซนด์วิชแครอท ทูน่า ปูอัด,แซนด์วิชไก่หยองและผักรวมให้กับสมาชิกในชุมชนฯ พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านโภชนาการของแซนด์วิชแต่ละชนิดที่ทำ เพื่อพัฒนาทักษะในการทำอาหารว่างที่มีคุณภาพถูกสุขลักษณะ และเพื่อให้นำไปประยุกต์ทำรับประทานเองที่บ้าน หรือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้อีกทางหนึ่ง


CSR Farmhouse Cooking on Tour ครั้งที่ 2/2558

Date : 30.04.2015

CSR Farmhouse Cooking on Tour ครั้งที่ 2/2558

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน ณ ที่ทำการชุมชนสยามพัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กับโรงงานของบริษัทฯ ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนได้เรียนรู้วิธีการถึงการประกอบแซนด์วิชที่ได้รับคุณค่าทางสารอาหารครบถ้วน กิจกรรมนี้เป็นการสอนทำแซนด์วิช เช่น แซนด์วิชแครอท ทูน่า ปูอัด,แซนด์วิชไก่หยองและผักรวมให้กับสมาชิกในชุมชนฯ พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านโภชนาการของแซนด์วิชแต่ละชนิดที่ทำ เพื่อพัฒนาทักษะในการทำอาหารว่างที่มีคุณภาพถูกสุขลักษณะ และเพื่อให้นำไปประยุกต์ทำรับประทานเองที่บ้าน หรือเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้อีกทางหนึ่ง

© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)