Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์โครงการจิตอาสา ปันรักให้น้อง สร้างคุณค่าให้กับชุมชน

Date : 14.08.2015

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ได้เข้าร่วม “โครงการจิตอาสา ปันรักให้น้อง สร้างคุณค่าให้กับชุมชน” ซึ่งสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชันได้จัดขึ้น เพื่อรวบรวมงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมและดำเนินการขยายอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบางชันพัฒนา ให้มีห้องครัวที่กว้างขึ้นและมีพื้นที่รับประทานอาหารสำหรับเด็กๆ โดยมี คุณอรอนงค์ ส่งเสริม ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการจำนวน 50,000 บาท และผลิตภัณฑ์ สวีทแซนด์วิชไส้ช็อกโกแลต จำนวน 100 ชิ้น ให้เด็กๆ ภายในศูนย์ฯ และผู้มาร่วมงาน อีกทั้งภายในงานยังได้ร่วมกับผู้ประกอบการและสมาชิกชาวชุมชนบางชันพัฒนา ทาสีรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบางชันพัฒนาอีกด้วย


โครงการจิตอาสา ปันรักให้น้อง สร้างคุณค่าให้กับชุมชน

Date : 14.08.2015

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) และผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ได้เข้าร่วม “โครงการจิตอาสา ปันรักให้น้อง สร้างคุณค่าให้กับชุมชน” ซึ่งสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชันได้จัดขึ้น เพื่อรวบรวมงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมและดำเนินการขยายอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบางชันพัฒนา ให้มีห้องครัวที่กว้างขึ้นและมีพื้นที่รับประทานอาหารสำหรับเด็กๆ โดยมี คุณอรอนงค์ ส่งเสริม ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนบริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงการจำนวน 50,000 บาท และผลิตภัณฑ์ สวีทแซนด์วิชไส้ช็อกโกแลต จำนวน 100 ชิ้น ให้เด็กๆ ภายในศูนย์ฯ และผู้มาร่วมงาน อีกทั้งภายในงานยังได้ร่วมกับผู้ประกอบการและสมาชิกชาวชุมชนบางชันพัฒนา ทาสีรั้วของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบางชันพัฒนาอีกด้วย

© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)