Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์กิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour ครั้งที่ 3/2558

Date : 06.09.2015

ในวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 44 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฅนเมือง ชุมชนบึงบัว แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กับโรงงานของบริษัทฯ ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง โดยกิจกรรมนี้เป็นการสอนทำแซนด์วิชให้กับสมาชิกในชุมชนฯ พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านโภชนาการของแซนด์วิชแต่ละชนิดที่ทำ เพื่อพัฒนาทักษะในการทำอาหารว่างที่มีคุณภาพถูกสุขลักษณะ และเพื่อให้นำไปประยุกต์ทำรับประทานเองที่บ้าน หรือประกอบอาชีพได้อีกทางหนึ่ง


กิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour ครั้งที่ 3/2558

Date : 06.09.2015

ในวันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR Farmhouse Cooking on Tour ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 44 คน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนฅนเมือง ชุมชนบึงบัว แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กับโรงงานของบริษัทฯ ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง โดยกิจกรรมนี้เป็นการสอนทำแซนด์วิชให้กับสมาชิกในชุมชนฯ พร้อมทั้งให้ความรู้ด้านโภชนาการของแซนด์วิชแต่ละชนิดที่ทำ เพื่อพัฒนาทักษะในการทำอาหารว่างที่มีคุณภาพถูกสุขลักษณะ และเพื่อให้นำไปประยุกต์ทำรับประทานเองที่บ้าน หรือประกอบอาชีพได้อีกทางหนึ่ง

© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)