Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์แก่หน่วยงานต่างๆเพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560

Date : 27.01.2017

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแก่หน่วยงานต่างๆ กว่า 93 องค์กร โดยมีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ณ สำนักงานใหญ่ รวมทั้งในส่วนของศูนย์กระจายสินค้าต่างๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ทางฟาร์มเฮ้าส์จะมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานต่างๆเพื่อร่วมในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้แล้ว ยังมีลูกค้าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของฟาร์มเฮ้าส์นำไปบริจาคในงานวันเด็ก เช่น คุณศานิต รัฐกาญจน์ ประธานวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ผึ้งหลวง จังหวัดสงขลา และคณะที่นำผลิตภัณฑ์ของฟาร์มเฮ้าส์ไปแจกแก่เด็กนักเรียนด้วยเช่นกัน


ฟาร์มเฮ้าส์ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์แก่หน่วยงานต่างๆเพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560

Date : 27.01.2017

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) มอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแก่หน่วยงานต่างๆ กว่า 93 องค์กร โดยมีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ณ สำนักงานใหญ่ รวมทั้งในส่วนของศูนย์กระจายสินค้าต่างๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี้ทางฟาร์มเฮ้าส์จะมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานต่างๆเพื่อร่วมในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้แล้ว ยังมีลูกค้าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของฟาร์มเฮ้าส์นำไปบริจาคในงานวันเด็ก เช่น คุณศานิต รัฐกาญจน์ ประธานวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ผึ้งหลวง จังหวัดสงขลา และคณะที่นำผลิตภัณฑ์ของฟาร์มเฮ้าส์ไปแจกแก่เด็กนักเรียนด้วยเช่นกัน

© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)