Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์สมโภชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Date : 02.06.2017

ในวันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.45 น. บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนงานสมโภชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดโดยภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ทั้งหมด 8 สถาบันเข้าร่วมงาน อาทิเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น

ภายในงานมีการจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง อนาคตอาหารและโภชนาการ ประเทศไทย 4.0 โดย ทพ.อาคม ประดิษฐ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เป็นผู้บรรยาย โดยฟาร์มเฮ้าส์ ได้นำผลิตภัณฑ์ขนมปังสอดไส้ เช่น ไก่หยองน้ำพริกเผา หมูหยองมายองเนส คัสตาร์ดทุเรียน เผือก สังขยา และถั่วแดง จำนวน 300 ชิ้น แจกให้กับผู้เข้าร่วมงาน


สมโภชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Date : 02.06.2017

ในวันเสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.45 น. บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนงานสมโภชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ซึ่งจัดโดยภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ทั้งหมด 8 สถาบันเข้าร่วมงาน อาทิเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น

ภายในงานมีการจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง อนาคตอาหารและโภชนาการ ประเทศไทย 4.0 โดย ทพ.อาคม ประดิษฐ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เป็นผู้บรรยาย โดยฟาร์มเฮ้าส์ ได้นำผลิตภัณฑ์ขนมปังสอดไส้ เช่น ไก่หยองน้ำพริกเผา หมูหยองมายองเนส คัสตาร์ดทุเรียน เผือก สังขยา และถั่วแดง จำนวน 300 ชิ้น แจกให้กับผู้เข้าร่วมงาน

© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)