Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์Farmhouse CSR ประจำปี 2560 จังหวัดสงขลา

Date : 04.08.2017

 ในวันที่ 13 และ 14 กรกฎาคม 2560 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด(มหาชน) หรือ ฟาร์มเฮ้าส์ ได้จัดกิจกรรม Farmhouse CSR ประจำปี 2560 กิจกรรมจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลา มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนควนเนียงวิทยา โรงเรียนบ้านกรอบ โรงเรียนวัดบ่อหว้า โรงเรียนบ้านควนโส โรงเรียนปากจ่าวิทยา และโรงเรียนวัดปากจ่า นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,600 คน

ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วัชรี ถิ่นธานี ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้มอบผลิตภัณฑ์ให้กับอาจารย์และตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆ และร่วมแจกขนมปังฮอตดอกกลิ่นนมฮอกไกโด จำนวน 1,600 ชิ้น ให้กับน้องๆ สร้างความประทับใจให้แก่อาจารย์เป็นอย่างมาก


Farmhouse CSR ประจำปี 2560 จังหวัดสงขลา

Date : 04.08.2017

 ในวันที่ 13 และ 14 กรกฎาคม 2560 บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด(มหาชน) หรือ ฟาร์มเฮ้าส์ ได้จัดกิจกรรม Farmhouse CSR ประจำปี 2560 กิจกรรมจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลา มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนควนเนียงวิทยา โรงเรียนบ้านกรอบ โรงเรียนวัดบ่อหว้า โรงเรียนบ้านควนโส โรงเรียนปากจ่าวิทยา และโรงเรียนวัดปากจ่า นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,600 คน

ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วัชรี ถิ่นธานี ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้มอบผลิตภัณฑ์ให้กับอาจารย์และตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆ และร่วมแจกขนมปังฮอตดอกกลิ่นนมฮอกไกโด จำนวน 1,600 ชิ้น ให้กับน้องๆ สร้างความประทับใจให้แก่อาจารย์เป็นอย่างมาก

© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)