Farmhouse ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์มหกรรมเครือข่ายสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ

Date : 20.06.2012

บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ 2 รางวัลได้แก่โรงงานลาดกระบัง 1 และ 2 จากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ในวันที่ 20 มิถุนายน 2555 โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมุ่งเน้นที่การสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการหันมาให้ความสำคัญต่อการควบคุมปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ (บุหรี่ เหล้า การพนัน และอุบัติเหตุ) นำมาซึ่งการสร้างเสริมสุขภาพของพนักงาน


มหกรรมเครือข่ายสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ

Date : 20.06.2012

บริษัทฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพ 2 รางวัลได้แก่โรงงานลาดกระบัง 1 และ 2 จากสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ส.พ.ส.) ในวันที่ 20 มิถุนายน 2555 โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมุ่งเน้นที่การสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการหันมาให้ความสำคัญต่อการควบคุมปัจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ (บุหรี่ เหล้า การพนัน และอุบัติเหตุ) นำมาซึ่งการสร้างเสริมสุขภาพของพนักงาน

© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
© บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)